24.10.2020
 

Bajka o leśnej orkiestrze
POKAŻ...

Instytut Genealogii®
Polska Kapituła
Heraldyków i Genealogów

Różanna 4b
26 - 425 Odrzywół
pow. przysuski

tel. 603 633 905
instytut@instytut-genealogii.com.pl

Andrzej Zygmunt Rola - Stężycki


Wywodzący się z Grójca publicysta, dziennikarz, historyk i genealog o ugruntowanym dorobku. Członek Związku Literatów na Mazowszu, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Rosyjskiego Towarzystwa Genealogicznego. Współpracownik wielu instytucji naukowych. Regionalista specjalizujący się w głównie w dziejach Mazowsza Południowego.

Z dziennikarstwem związany od 1974 roku. Publikował w prasie warszawskiej oraz regionalnej, w takich periodykach, jak: „Radomir” – informator turystyczno-krajoznawczy Z.W. PTTK w Radomiu, „Tygodniki Radomski”, „Gazeta Grójecka”, „Kurier Grójecki”, „Gazeta Ludowa” (organ PSL), „Odzienie”, „Między nami” w Rykach, „Miesięczniki Rycki”, „Życie Żyrardowa”. „Verbum Nobile” – organ Związku Szlachty Polskiej, „Kolekcjoner Włocławski”, „Pro Memoria” – kwartalniki historyczny, w którym pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego, „Pomost” – Miesięcznik Polonii Amerykańskiej i „Dziennik Związkowy” w Chicago (USA), „PRO FIDE REGE et LEGE”, „Gazeta Powiatowa” – w Legionowie, „Narrator” w Chełmnie, „Wieści Węgrowskie” „Gazeta Łochowska”, „Teka Extra” w Czeladzi, „Nasza Ziemia Odrzywolska”, „Głos Weterana i Rezerwisty”, „Echo Przysuskie”, „Ziemia Przysuska” i „Głos Przysuski”. Od 2000 roku stale współpracuje z „OkolicąGazetą Południowego Mazowsza”.

Fotograf – autor wielu wystaw fotograficznych odnoszących się do Grójeckiego, prezentowanych w różnych regionach Polski.

Autor 25 książek, ponad 100 monografii genealogicznych i 400 obszernych artykułów z zakresu historii Polski, regionu, genealogii i krajoznawstwa. Także wielu referatów naukowych z dziejów ziemiaństwa mazowieckiego, publikowanych w „Zeszytach Zambrowskich”, „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” i wydawnictwach naukowych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Laureat „Złotego Pióra – 2018” Związku Literatów na Mazowszu, za książkę „Odrzywół. Gród Dobrogosta”.

Związany działalnością społeczną i publicystyczną z Grójcem, Ciechanowem, oraz miastem Łochów w powiecie węgrowskim i gminą Odrzywół w powiecie przysuskim.

Dyrektor Instytutu Genealogii. Odznaczony m.in.: Odznaką Honorowej ORP „Tadeusz Kościuszko” – 2004, medalami honorowymi: „Zasłużony dla powiatu grójeckiego”- 2010, „Pro Masovia” – 2015 - za wybitne zasługi i całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego, „Za zasługi dla Gminy Grójec” – 2019 i tytułem „Zasłużony dla gminy Odrzywół” – 2018.
IWC Replica Watches IWC ReplicaGrójeckim traktem

W lipcu br. rynek wydawniczy wzbogacił się o kolejną publikację regionalną autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego. Jest nią wznowiona przez Instytut Genealogii w Grójcu – po zmianach edytorskich i aktualizacji tekstu – książka pt.: „Grójeckim traktem”, której pierwsze wydanie ukazało się w 1992 roku. Ten wielce interesujący zbiór historycznych esejów traktujących o Grójeckiem, okazał się przed laty bestsellerem. Niewielki wówczas nakład został szybko wyczerpany, a i bieżący szybko znika z księgarskich półek, choć dostępny jest tylko w grójeckich księgarniach.
Czytaj więcej...
Grójeckie opłotki

W lutym 2010 roku na rynku księgarskim ukazała się kolejna książka An-drzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego pt: „Grójeckie opłotki” To trzecia już część regionalnych esejów historycznych – po wydanych wcześniej: „Opowie-ściach grójeckich” i „Grójeckim traktem” przez Instytut Genealogii w Grójcu - zamykająca swoistą trylogię gawęd o regionie.
Czytaj więcej...
Opowieści grójeckie

Wydana w roku 2002 przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej we Włocławku, druga część zbio-ru esejów historycznych traktujących o dziejach Grójecczyzny, zawierająca wielce sensacyjne opowiadania odnoszące się do dziejów wielu znanych w hi-storii Polski ludzi: Kazimierza Pułaskiego, Józefa Wybickiego, Piotra Wysokie-go, Jana Kozietulskiego, Piotra Skargi, Antoniego Madalińskiego i wielu in-nych. best replica watches
Czytaj więcej...
Gniazda... Pałace i dwory w Grójeckiem

W dniach 29.11. - 2.12.2007 Instytut Genealogii w Grójcu prezentował swoje publikacje na XVI Targach Książki Historycznej w Warszawie,organizowanych w salach Klubu Garnizonowego Wojska Polskiego przy. Al. Niepodległości 141. Najnowszą pt: „Gniazda. Pałace i dwory w Grójeckiem” podpisywał autor Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, dyrektor Instututu. Książka ta – jak i pozostałe – mimo regionalnego odniesienia, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Jest to znakomicie wydany, na dobrym poziomie edytorskim album fotograficzny, zawierający fotografie pałaców i dworów wraz z ich opisem i relacją historyczną, ze wzmiankowaniem rodzin kolejnych ich włascicieli i dziejów miejscowości.
Czytaj więcej...
Świątynie... Kościoły i kaplice w Grójeckiem

W dniach 27 – 30.11.2008 na Targach Książki Historycznej w Warszawie, zaprezentowano kolejną publikację Andrzeja Zygmunta Roli — Stężyckiego pt.: „Świątynie. Kościoły i kaplice w Grójeckiem”, wydaną przez Instytut Genealogii w Grójcu. Jest to wielce interesujący album fotograficzny, zawierający fotografie kilkudziesięciu obiektów budownictwa sakralnego w regionie i dość obszerne ich opisy. Prace nad tą publikacją trwały trzy lata i nareszcie trafia ona do wszystkich Zainteresowanych dziejami Grójecczyzny.
Czytaj więcej...
Bąbel w kałamarzu

Kolejna książka Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego wydana przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej we Włocławku, zawierająca zbiór autobiograficznych opowiadań, zawierających wielce ucieszne wspomnienia sprzed lat.Powstały one w wyniku osobistych obserwacji, natłoku wspomnień i …uroku młodości.
Czytaj więcej...
Słowo o Bolesławskim

Wydany w lutym 2010 roku przez Andrzeja Zygmunta Rolę - Stężyckiego, szkic biograficzny Zbigniewa Bolesławskiego - artysty malarza z Grójca - zawierający także zbiór kilkudziesięciu szkiców i rysunków, oraz DVD z fotografiami 150 obrazów artysty.
Czytaj więcej...
Rezydencje... ziemiańskie siedziby w Grójeckiem

W sierpniu 2010 roku Instytut Genealogii w Grójcu wydał kolejny album fotograficzny autorstwa Andryeja Zygmunta Roli - Stężyckiego pt. \"Rezydencje... ziemiańskie siedziby w grójeckiem\" traktujący o siedzibach rezydencjonalnych w regionie. Poza obiektami zabytkowymi, autor zaprezentował kilka współcześnie wzniesionych obiektów, ilustrując tym samych współczesne gusty i trendy w budownictwie tego typu. Album ten jest pierwszym i kompletnym dokumentem omawiającym dzieje rezydencji na Południowym Mazowszu.
Czytaj więcej...
Mój Grójec

W dniu 22.03.2012 wypromowana została nowa książka Andrzeja Zygmunta Roli - Stężyckiego pt:\"Mój Grójec\". To czwarty już z kolei tom historyczno - regionalnych esejów, z jedenastu ogółem wydanych publikacji Autora. Wydawcą jest Instytut Genealogii.
Czytaj więcej...
Kościoły i kaplice dekanatu drzewickiego w Diecezji Radomskiej

Na rynku księgarskim ukazał się kolejny bestseller regionalny Andrzeja Zygmunta Roli - Stężyckiego pt.: „Kościoły i kaplice dekanatu drzewickiego w Diecezji Radomskiej”. Ten niestrudzony regionalista prezentuje tym razem doskonale wydany przez Instytut Genealogii album fotograficzny, odnoszący się do kilkudziesięciu obiektów budownictwa sakralnego w dekanacie drzewickim, położonych na obszarze gmin: Drzewica w powiecie opoczyńskim, Klwów, Odrzywół i Rusinów w powiecie przysuskim, oraz Nowe Miasto n/Pilicą w grójeckim.
Czytaj więcej...
Różanna. Wieś w gminie Odrzywół

„Różanna. Wieś w gminie Odrzywół”, to znakomicie edytorsko wydana monografia wsi, w której niespełna trzy lata temu zamieszkał Autor. Miejscowości będącej jedną z najpiękniejszych wsi Zapilcza, położonej w centrum dawnej Puszczy Pilickiej, tuż przy granicy z Grójeckiem, a przecież w ogóle nieznanej mieszkańcom Grójecczyzny.
Czytaj więcej...
Szlachta gniazdowa w Grójeckiem

Na rynku księgarskim ukaza się kolejna książka Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego pt: „Szlachta gniazdowa w Grójeckiem”. Jest to pierwszy z kilku planowanych tomów, odnoszących się do dziejów rodzin szlacheckich regionu. To wielce ambitne, źródłowe i pionierskie dzieło, wypełnia w poważnym zakresie lukę w literaturze przedmiotu i stanowi obszerne źródło wiedzy dla wielu zainteresowanych genealogią i nie tylko.
Czytaj więcej...
Ciekawy Grójec

Regionalistyka grójecka wzbogaciła się o kolejny – piąty już – tom esejów o regionie, autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli - Stężyckiego pt: „Ciekawy Grójec”. To wielce interesujący zbiór nowych odkryć Autora, prezentującego w treści nieznane dotychczas epizody z życia regionu, mieszkających w nim ludzi i ich spraw.
Czytaj więcej...
Łęgonice Małe. Wenecja zapilicza

Na rynku księgarskim ukazała się nowa książka Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego, pt.: „Łęgonice Małe. Wenecja Zapilcza”. To druga już część, po wydanej w roku 2013 „Różanie. Wsi w gminie Odrzywół” z planowanej przez Autora zapilickiej trylogii.
Czytaj więcej...
Kacałowe siedlisko

Na rynku księgarskim ukazała się nowa książka autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego pt: „Kacałowe siedlisko” (ISBN 978-83-941158-0-7), wydana przez Instytut Genealogii. Tym razem Autor odniósł się w treści do dziejów drewnianej architektury ludowej Podlasia, regionu choć sąsiadującego z Mazowszem, ale jego mieszkańcom prawie nieznanego.
Czytaj więcej...
Grójec i nie tylko

„Grójec i nie tylko” - autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego, to piąty już tom historycznych esejów regionalnych, odnoszących się do dziejów regionu, a publikowanych już częściowo w prasie lokalnej, choć nie tylko.
Czytaj więcej...
Przekręty historii

Bestsellerem na rynku czytelniczym jest kolejna książka Andrzeja Zygmunt Roli – Stężyckiego, pt.: „Przekręty historii”, wydana w marcu 2016 roku. To niezwykła opowieść przez wieki, omawiająca narosłe przez lata mity wokół wydarzeń i osób historycznych, którymi Polacy przez lata też karmieni, za prawdę przyjęli. Ta zaś jest zupełnie inna.
Czytaj więcej...
Gostomia i jej dziedzice

Gostomia to niewielka wieś sołecka zamieszkała przez 193 mieszkańców, położona na prawym, północnym brzegu Pilicy, u ujścia rzeki Lubanki, na dawnym nadpilickim szlaku handlowym wiodącym z Lublina przez Warkę do Nowego Miasta n/Pilicą, gdzie łączył się z głównym, prowadzącym ze Lwowa do Torunia i lokalnymi odgałęzieniem do Inowłodza jak i dalej do Kalisza, oraz na Śląsk przez Opoczno i Sulejów, także i przez Wielkopolskę na Pomorze.
Czytaj więcej...
Mała Wieś i jej dzieje

Na rynku księgarskim ukazała się nowa książka Andrzeja Zygmunta Roli-Stężyckiego pt.: „Mała Wieś i jej dzieje”. To kolejna – druga w tym roku – po opublikowanej w czerwcu mini monografii pt.: „Gostomia i jej dziedzice” publikacja tego Autora, dotycząca dziejów znanej w regionie miejscowości, położonej w gminie Belsk Duży.
Czytaj więcej...
Mydło i powidło

Na rynku księgarskim pojawiła się kolejna książka grójeckiego regionalisty – Andrzeja Zygmunta Roli-Stężyckiego, pt: Mydło i powidło. Varia. Wybór artykułów prasowych z lat 2000-2018.
Czytaj więcej...
Odrzywół

A więc…dokonało się. Na rynku wydawniczym ukazała się nowa, kolejna już publikacja autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego pt.: „Odrzywół. Gród Dobrogosta”.
Czytaj więcej...
Grójec i okolice

Nowa książka o regionie, autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego pt. „Grójec i Okolice”, jest kolejnym zbiorem esejów historycznych, odnoszących się do ludzi i spraw dotąd nieznanych, a przecież wielce interesujących.
Czytaj więcej...
MAJTKI BABUNI i inne facecje

„Majtki babuni…” – to kolejna książka Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego, o niezwykle frapującym tytule, stanowiąca kontynuację wydanego w roku 2002 „Bąbla w kałamarzu”.
Czytaj więcej...
Kolejny bestseller regionalny!

Na rynku księgarskim, ukazała się nowa publikacja regionalna Nieznamierowice. Niegdyś miasto Opowieść subiektywna, odnosząca się do dziejów jednej z najstarszych miejscowości w powiecie przysuskim.
Czytaj więcej...