Badania genealogiczne

Instytut Genealogii. Polska Kapituła Heraldyków i Genealogów, jako stowarzyszenie zwykłe nie podejmuje badań zleconych.  Prace badawcze prowadzone są wyłącznie w ramach zobowiązań statutowych – non profit. Są to wielokierunkowe badania tematyczne w źródłach dokumentalnych — również rękopiśmiennych — w bibliotekach, archiwach państwowych, kościelnych, wyznaniowych,  Firma Umysl miliardera , zbiorach prywatnych, oraz urzędach i innych instytucjach uprawnionych do przechowywania i gromadzenia dokumentów w kraju H  poza jego granicami.

Celem tych działań jest poszukiwanie wiedzy o rodzinach, krzewienie tradycji i etosu rodziny, ratowanie od zapomnienia i zniszczenia cennych zabytków polskiego piśmiennictwa, w tym pamiętnikarstwa i dokumentalistyki rodzinnej, a także propagowanie właściwego stosowania genealogii, publikację opracowań i tematyczną edukację środowiskową, oraz właściwą lokację rodzinoznawstwa, tradycji i kultury narodowej w świadomości społecznej.

Nadrzędną ideą działalności Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie programowym.